TERMENI ȘI CONDIȚII

Folosirea/navigarea pe site-ul www.begpopamorus.ro (denumit în continuare „Site”) de către utilizatori reprezintă acceptul termenilor și condițiilor de utilizare care guvernează relația dintre utilizator și Societatea Civilă Profesională de Avocaţi BEG, POPA, MORUȘ denumită în continuare societatea de avocați.

Societatea de avocați a realizat acest Site ca sursă de informare, cu respectarea normelor legale în vigoare privind drepturile de autor, confidențialitatea și a regulilor de publicitate prevăzute de Legea nr. 51/1991 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat si a Statutului profesiei de avocat, conform ultimelor completări și modificări.

Folosirea sau vizitarea Site-ului implică acceptarea de către utilizatori a termenilor și a condițiilor ce urmează.

Limitarea răspunderii

Conținutul acestui Site are caracter informativ, nu reprezintă un mijloc de reclamă și nu poate fi interpretat drept o ofertă de a contracta anumite servicii juridice. Utilizarea acestui Site și toate informațiile conținute, descărcate sau accesate de pe Site sunt puse la dispoziție fără garanții de orice fel și fără a se urmări un anumit scop sau încălcarea drepturilor unei terțe persoane. Societatea de avocați nu va fi responsabilă pentru nicio disfuncționalitate ce poate cauza probleme ca rezultat al accesării acestui Site. Utilizatorul acceptă în mod expres că societatea de avocați nu va fi ținută responsabilă pentru nici un fel de daune, de orice fel, rezultate din utilizarea informațiilor de pe Site.

Societatea de avocați are dreptul de a modifica și a interzice accesul sau a opri orice parte a acestui Site sau orice informație conținută în acesta, fără asumarea obligației de a notifica în vreun fel utilizatorii. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe acest Site. Vizitatorii și utilizatorii acestui Site acceptă și sunt de acord să folosească informațiile pe propriul lor risc.

Informațiile cuprinse în acest Site au doar un caracter general, nu sunt exhaustive, exacte sau permanent actualizate, iar uneori fac trimitere la site-uri externe, asupra cărora societatea de avocați nu exercită nici un control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate, nu constituie și nici nu pot substitui o consultație juridică de specialitate în domeniu. Societatea de avocați nu garantează faptul că un document disponibil pe Site reproduce exact un text adoptat în mod oficial.

Politica de confidențialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea de avocați respectă dreptul la viață privată al persoanelor care vizitează Site-ul și care ne contactează pe cale electronică. Prin contactarea noastră în urma accesării acestui Site, există posibilitatea să ne furnizați informații necesare identificării dumneavoastră (spre exemplu, nume, e-mail, număr de telefon). De asemenea, astfel de date cu caracter personal sunt necesare pentru executarea contractelor de asistență juridică pe care le încheiem cu dumneavoastră. Politica noastră de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

Temeiurile juridice ale prelucrării

 1. Prelucrarea bazată pe consimțământ [art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR]
  În activitatea societății de avocați, prelucrările de date având ca temei consimțământul persoanelor vizate pot fi diverse, în funcție de activitățile concrete desfășurate și scopurile urmărite. De exemplu, prelucrarea datelor clienților persoane fizice, în scop de reprezentare a intereselor lor se realizează pe baza consimțământului liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate, obținut în mod legal de la clienți. Totodată societatea de avocați va putea prelucra date cu caracter personal ale minorilor atunci când există consimţământul expres acordat în acest sens de către părinții sau reprezentanții legali ai acestora.

 

 1. Prelucrarea necesară pentru încheierea și executarea unui contract [art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR] Acest tip de prelucrare are loc, spre exemplu, atunci când inițiativa încheierii contractului de asistență juridică aparține unui nou client, persoană fizică. De asemenea societatea de avocați va prelucra datele de contact ale unui nou avocat colaborator, în vederea încheierii contractului de colaborare.
 2. Prelucrarea necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale [art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR] Prelucrarea datelor cu caracter personal pe temeiul necesității conformării unei obligații legale presupune existența unei norme legale imperative aplicabile societății de avocatură. În acest caz, prelucrarea este necesară în vederea conformării obligației legale.

În baza legislației privind prevenirea și sancționarea spălării banilor și prevenirea și combaterea finanțării terorismului (Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 589 din data de 18 iulie 2019), avocații au anumite obligații de implementare a unor măsuri specifice de cunoaștere a clientelei și de raportare a unor tranzacții suspecte. Prelucrările de date cu caracter personal necesare îndeplinirii acestor obligații sunt întemeiate pe obligația legală.

 1. Prelucrarea necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public [art. 6 alin. (1) lit. e) din GDPR] Conform art. 38 din Legea nr. 51/1995, în exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției. Prin urmare, activitatea profesională a avocatului se exercită în scopul înfăptuirii justiției, servind astfel unui interes public. În acest caz, temeiul pe baza căruia societatea de avocați prelucrează datele cu caracter personal este cel prevăzut în art. 6 alin. (1) lit. e) din GDPR. Pentru a realiza activitatea profesională în scopul înfăptuirii justiției, avocatul prelucrează datele cu caracter personal ale părților adverse sau ale unor terțe persoane. Temeiul acestei prelucrări nu este consimțământul persoanelor vizate, dar nici contractul de asistență juridică încheiat cu clientul. Temeiul juridic îl reprezintă îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

În cazul în care ne furnizați adresa dumneavoastră de e-mail (fie pentru că sunteți clientul societății noastre, sunteți în baza noastră de date ca urmare a unor corespondențe anterioare, adresa dvs. de e-mail a fost selectată dintr-o bază de date la care ați subscris ori adresa dvs. se regăsește pe site-urile publice), datele de contact pe care le oferiți vor putea fi utilizate pentru a vă trimite diferite comunicări.

Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu dispozițiile GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:
1. Dreptul de acces, adică de a obține din partea societății de avocați o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: • scopurileprelucrării; • categoriile de date cu caracter personal vizate; • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; • acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; • existența dreptului de a solicita societății de avocați rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; • existența dreptului de a depune o plângere în fața Autorității de supraveghere; • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora.

 1. Dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține de la societatea de avocați, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
 2. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), adică dreptul de a obține din partea societății de avocați ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, respectiv obligația societății de avocați de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în cazul în care există unul dintre următoarele motive:
  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; • dumneavoastră vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; • dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2); • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine societății de avocați în temeiul dreptului UE, sau al dreptului intern sub incidența căruia se află societatea.
 3. Dreptul la restricționarea prelucrării, atunci când: • dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pentru perioada în care societatea de avocați verifică exactitatea datelor; • prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; • societatea de avocați nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; • dumneavoastră v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 4. Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat societatea de avocați într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea societății de avocați, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
 5. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri,care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail: office@begpopamorus.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Pe Site, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin ca urmare a furnizării voluntare a numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia. Societatea de avocați nu poate fi considerată responsabilă pentru erorile survenite din cauza neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către societatea de avocați numai în scopul declarat al acestui Site. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților îndrituite să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Tehnologiile utilizate Site-ul nu utilizează tehnologii și module de tip „cookie”, fișiere server log (nu monitorizează adresele IP sau activitatea de pe serverele dumneavoastră) și nu plasează automat informații pe calculatorul dumneavoastră (nu plasează Pixel Tags – „taguri pixel”, „GIF-uri transparente” sau alte asemenea tehnologii).

Transferul datelor cu caracter personal

Socieatea de avocați nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care v-ați oferit consimțământul expres și prealabil în acest sens.

Din rațiuni strict tehnice, datele dumneavoastră ar putea fi dezvăluite unor colaboratori externi care își desfășoară activitatea în domeniul IT&C (spre exemplu, unui furnizor de soluții software pentru găzduirea Site-ului). În aceste cazuri ne vom asigura că partenerii menționați respectă securitatea și confidențialitatea informațiilor dumneavoastră.

Am putea dezvălui informațiile dumneavoastră personale, în cazul în care ne este solicitat acest lucru prin lege, sau în cazul în care, în opinia noastră, fundamentată pe buna-credință, o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții, sau pentru a proteja siguranța sau drepturile societății de vocați, ale clienților săi, ori ale publicului în general.

Societatea nu transferă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în afara Spațiului Economic European.

Securitatea datelor Societatea de avocați ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale colectate de pe Site, dar și din alte surse, inclusiv în cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal și informațiilor personale colectate de la minori. Aceste eforturi includ, dar nu sunt neapărat limitate la:

 • stocarea informațiilor dumneavoastră personale în medii de operare sigure, criptate, care nu sunt disponibile pentru public și care sunt accesibile numai societății de avocați sau contractorilor autorizați de aceasta; • utilizarea tehnologiilor de tip cloud „Microsoft OneDrive”, furnizate de o companie de renume, care îndeplinește în totalitate cerințele de conformitate și securitate reclamate de GDPR; • verificarea identității utilizatorilor Site-ului înregistrați înainte de a putea accesa informațiile lor personale.

Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți orice întrebări, reclamații, sau comentarii cu privire la această politică de confidențialitate sau la politica noastră de colectare a datelor, vă rugăm să ne contactați la office@begpopamorus.ro sau la sediul Societății civile profesionale de avocați Beg, Popa, Moruș din Timișoara, str. Palanca, nr. 2, corp A, et. 1, ap. 10, jud. Timiș, România.

Drepturi de autor © Copyright 2020 Societate civilă profesională de avocați Beg, Popa, Moruș . Toate drepturile rezervate. Conținutul Site-ului este protejat de legile dreptului de autor. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, pozele, logo-urile și design-ul) conținute în acest Site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul expres scris al Societății civile profesionale de avocați Beg, Popa, Moruș. Site-ul este proprietatea Societății civile profesionale de avocați Beg, Popa, Moruș. Utilizatorii se obligă să nu copieze texte, porțiuni de texte sau grafică pentru folosirea acestora în scopuri comerciale. Este strict interzisă utilizarea acestui Site în scopul distrugerii, întreruperii sau alterării lui, a conținutului sau securității acestuia, sau pentru a discredita/hărțui membrii Societății civile profesionale de avocați Beg, Popa, Moruș, clienții săi și/sau serviciile oferite.