“ Mai bine scapă zece vinovați decât să sufere un nevinovat ”

- William Blackstone

DESPRE NOI

Adresată atât mediului de afaceri cât și persoanelor fizice, SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCAȚI ”BEG,POPA,MORUȘ” s-a născut din dorința de a răspunde cu promptitudine și profesionalism noilor cerințe de pe piaţa serviciilor juridice impuse de permanentele schimbări legislative și de obiectivele specifice fiecărui client în parte.

În acest sens, având în vedere faptul că apărarea drepturilor și intereselor clienților noștri reprezintă priorități pentru fiecare dintre noi, am pus bazele unui parteneriat solid, constituind o echipă de avocați în plină ascensiune profesională, determinată să promoveze și să protejeze drepturile și interesele clienților, să ofere soluții profesioniste, rapide, eficiente și viabile diverselor situații juridice ivite în cadrul activităților sociale desfășurate de aceștia, atât pe plan local cât și la nivel național.

În vederea îndeplinirii acestor deziderate, avocații societății noastre manifestă permanent conștiinciozitate, probitate și maximă diligență în activitatea desfășurată, bucurându-se astfel de încrederea oferită de o gamă variată de clienți, care beneficiază de servicii juridice complete și de calitate.

Acoperind o arie vastă de activități desfășurate în beneficiul clienților noștri, societatea colaborează în strânsă legătură cu alți specialiști ai dreptului, respectiv notari, experți judiciari, experți contabili, etc, care desfășoară activități conexe profesiei de avocat, necesare în vederea îndeplinirii proiectelor și obiectivelor clienților, fiind astfel în măsură să oferim soluții juridice eficiente inclusiv problemelor ce necesită o implicare multidisciplinară.

ARII DE EXPERTIZĂ

Activitatea societății noastre acoperă toate domeniile dreptului, ceea ce presupune asistența și reprezentarea clienţilor în activitatea lor curentă printr-o abordare interdisciplinară şi concentrare asupra atingerii obiectivelor stabilite.

DREPT PRIVAT

Litigii privind familia
 • procedura divorțului pe cale judiciară sau/și pe cale administrativă
 • exercitarea autorității părintești asupra minorilor
 • stabilirea locuinței minorilor
 • garantarea legăturilor personale între minori și părintele cu care aceștia nu locuiesc în mod statornic
 • stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor
 • procedura adopției
 • tutela minorului
 • acțiuni în stabilirea/contestarea filiației, paternității
 • decăderea din exercițiul drepturilor părintești
 • obținerea ordinelor de protecție
 • sancționarea cazurilor de violență domestică
 • reglementarea obligațiilor de întreținere
 • acțiuni de partaj bunuri comune
Litigii privind persoanele
 • nume, domiciliu, reședință, acte de stare civilă
 • tutelă, curatelă, puneri sub interdicție
 • acțiuni de declarare judecătorească a morții
Litigii privind dreptul de proprietate
 • apărarea/dobândirea dreptului de proprietate privată asupra bunurilor prin intermediul acțiunilor în revendicare, grănițuire, acțiunilor posesorii,  accesiune, uzucapiune
 • împărțeli judiciare
 • ieșiri din indiviziune
 • apărarea/dobândirea dreptului de superficie, uzufruct, uz, abitație, servitute, fiducia
Litigii privind dreptul de moștenire
 • acțiuni succesorale privind calitatea de moștenitor
 • reducțiunea liberalităților excesive
 • partaje succesorale
Contracte
 • consultanță și asistență juridică la încheierea/rezoluțiunea/rezilierea oricăror tipuri de contracte
 • reprezentare judiciară în materia anulării, rezoluțiunii/rezilierii, executării contractelor
 •   acțiuni de protecție a drepturilor creditorilor/debitorilor
 • cesiuni de contracte, cesiuni de creanță, preluări de datorii, stingeri de obligații, instituire garanții
Răspundere civilă delictuală
 • acțiuni de atragere a răspunderii civile delictuale
 • acțiuni privind repararea prejudiciului material și moral rezultat din fapte ilicite
Litigii cu profesioniștii
 • acțiuni în pretenții
 • proceduri judiciare de recuperare a creanțelor, notificări, somații, ordonanțe de plată, cereri de valoare redusă
 • asistență și reprezentare judiciară în procedura de arbitraj
Drept societar
 • înființare societăți-rezervare denumire societate
 • redactare/modificare acte constitutive
 • cesiuni
 • majorare/diminuarea capital social
 • redactarea hotărârilor adunării asociaților
 • acte adiționale
 • schimbare denumire
 • modificare sediu social
 • deschidere/închidere puncte de lucru
 • autorizare obiecte de activitate
 • numire/revocare administratori
 • dizolvări
 • fuziuni
 • lichidări
 • excludere asociați
 • operațiuni privind registrul comerțului
 • consultanță juridică în vederea obținerii de autorizații și avize specifice obiectului de activitate al societății
Litigii privind dreptul muncii și asigurărilor sociale
 • acțiuni colective de apărare și valorificare a drepturilor salariaților
 • acțiuni colective/individuale de contestare a deciziilor de sancționare emise de angajatori
 • acțiuni de reintegrare
 • acțiuni reparatorii, inclusiv obținerea de daune morale
 • acțiuni de reglementare a măsurilor de protecție socială
 • asistență în fața comisiilor disciplinare
 • acțiuni în cazul accidentelor de muncă
 • asistență și reprezentare în cazurile de hărțuire la locul de muncă-mobbing
 • acțiuni pentru stabilirea vechimii în muncă
 • redactare/modificare contracte colective/individuale de muncă
 • negociere clauze specifice în vederea protejării intereselor angajatorilor
 • redactare regulamente de ordine interioară, fișă de post, acorduri
 • acte adiționale
 • decizii de încetare a contractului de detașare
 • asistență și reprezentare în cazul conflictelor de muncă, atât în procedura prealabilă a concilierii/cercetărilor disciplinare, cât și în faza judiciară
 • acțiuni patrimoniale pentru repararea prejudiciilor cauzate de angajați în legătură cu atribuțiile de serviciu
 • consultanță juridică cu privire la restructurarea personalului ca urmare a reorganizării sau concedierilor colective
 • asistență și reprezentare juridică în raporturile cu Inspectoratul Teritorial de Muncă, Garda Financiară, Garda de Mediu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, autoritățile publice locale, autoritățile sanitar-veterinare
 • asistare și reprezentare în procedurile prealabile și procedurile judiciare contravenționale
Executări silite

asistență și reprezentare judiciară în

 • procedura de executare silită
 • contestații la executare
 • întoarcerea executării
 • licitații
Drept sportiv
 • consultanță juridică legislație specifică
 • negociere clauze contractuale în materie sportivă
 • recuperare remunerații/salarii neachitate
 • contestare sancțiuni sportive atât la nivel național cât și internațional
 • încetarea contractelor de prestări servicii sau a contractelor de muncă
 • înființare club sportiv
 • întocmire documentație licențiere
 • gestionarea raporturilor juridice specifice dintre clubul sportiv și jucător
 • asistare și reprezentare în fața diverselor foruri sportive
 • comisii naționale și tribunale internaționale
Asociații și fundații
 • înființare asociații și fundații, inclusiv cu profil de club sportiv
 • rezervare denumire
 • redactare/modificare acte constitutive și statut
 • redactarea hotărârilor adunării asociaților
 • acte adiționale
 • schimbare denumire
 • modificare sediu
 • modificare/completare scopuri/obiective
 • numire/revocare membrii asociați
 • numire organe de conducere
 • administrare şi control ale asociaţiei
 • redactare acte asocieri în federații
 • dizolvări
 • lichidări
Dreptul asigurărilor
 • deschidere dosar de daună
 • asistare și reprezentare în fața asiguratorilor de răspundere civilă, Fondului de Garantare a Asiguraților, Biroului Asiguratorilor Auto din România și instanțelor de judecată
 • întocmire documentație dosar de daune
 • depunere/ridicare acte
 • formulare cerere de despăgubire
 • acțiuni în pretenții privind obținerea de daune materiale și daune morale în urma accidentelor rutiere atât în caz de vătămare corporală cât și de deces
 • despăgubiri în urma cazurilor de malpraxis
 • calamități naturale
 • litigii născute din contractele de asigurări de viață și/sau bunuri
 • negocieri privind soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor specifice asigurărilor
Drept internațional privat
 • consultanță și asistare/reprezentare juridică privind drepturile, obligațiile și statutul cetățenilor străini în România
 • consultanță și asistare/reprezentare juridică în procedura obținerii cetățeniei române
 • consultanță privind interpretarea contractelor încheiate în stăinătate și dreptul aplicabil
 • procedura de recunoaștere a hotărârilor străine
Dreptul Transporturilor
 • asistență cu privire la elaborarea, redactarea, negocierea, executarea și încetarea diferitelor tipuri de contracte din domeniul transporturilor, respectiv contracte de expediție, de transport, contracte de asigurare de bunuri, persoane; asistență și reprezentare a operatorilor de transport în fața instanțelor de judecată în cazul litigiilor generate de executarea defectuoasă/neexecutarea contractelor de transport;
 • consolidarea și/sau fuzionarea companiilor de transport si gestiune a șoferilor de către mai multe companii de transport; asistenta juridică privind achiziția, vânzarea ori leasing-ul de mijloace de transport, indiferent de felul acestora;
 • consultanță cu privire la obținerea licențelor/certificatelor de transport precum și a atestatului/certificatului de competență profesională, înregistrarea în Registrul Operatorilor Intracomunitari; contestații împotriva proceselor-verbale ale Autorității Naționale Vamale de blocare a mărfurilor în vamă și acțiuni de recuperare a prejudiciilor;
 • asistență juridică în cazul contestării proceselor verbale de contravenție prin care se stabilesc sanțiuni pentru încălcarea normelor referitoare la Codul Rutier, gabarit depășit, ADR, convenția CMR, asistența juridică și reprezentare în fața organelor abilitate ale statului în cazul accidentelor rutiere/feroviare/maritime
Procedura insolvenței
 • asistență juridică și reprezentare judiciară în procedura insolvenței
 • cereri de deschidere a procedurii insolvenței
 • cereri de înscriere la masa credală
 • contestații
 • cereri de anulare
 • cereri de atragere a răspunderii administratorului
Proprietate intelectuală
 • înregistrare mărci OSIM
 • acțiuni concurență neloială
C.E.D.O. și C.J.C.E.
 • consultanţă juridică cu privire la procedurile în fața Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi privitor la domeniile de aplicabilitate ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului
 • redactarea plângerilor adresate Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu respectarea condițiilor de admisibilitate referitoare la fond și formă
 • asistare şi reprezentare în procedurile judecării efective a plângerilor de către Curea Europeană a Drepturilor Omului și chiar susţinerea orală a plângerii în faţa instanţei
 • consultanţă juridică şi reprezentare în executarea hotărârilor definitive pronunţate de către Curtea de la Strabourg; asistare juridică şi reprezentare în eventualitatea negocierii unui acord cu statul în timpul procedurilor demarate
 • consultanţă juridică şi reprezentare în orice procedură internă ulterioară a cărei necesitate ar rezulta dintr-o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului de admitere a plângerii, acordarea de consultanţă juridică de specialitate cu privire la dreptul Uniunii Europene, precum şi cu privire la competenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Activități specifice profesiei de avocat
 • dare de dată certă
 • activități fiduciare
 • stabilire temporară a sediilor sociale la sediul societății
 • activități de mediere

DREPT PUBLIC

Drept penal
 • redactare cereri
 • plângeri penale
 • denunțuri
 • sesizări
 • plângeri prealabile
 • constituiri de parte civilă
 • asistență juridică și reprezentare judiciară în faza de urmărire penală la
  • parchetele de pe lângă judecătorii
  • tribunale
  • tribunale militare
  • curți de apel
  • curți militare de apel
  • parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
  • inclusiv în dosare instrumentate de D.N.A.
  • D.I.I.C.O.T. sau/și organe de poliție, precum și în fața instanțelor de judecată, în cursul judecății în primă instanță și în căile de atac la toate instanțele din țară, inclusiv instanțele militare
Litigii privind contenciosul administrativ și fiscal
 • asistență juridică și reprezentare judiciară în procedurile prealabile
 • în acțiunile de stabilire a tuturor tipurilor de indemnizații
 • acțiunile de anulare/revocare a actelor administrative, inclusiv decizii de impunere a taxelor auto
 • contestații rapoarte de inspecție fiscală
 • contestații decizii de impunere
 • somații
 • restituiri ale taxelor auto încasate ilegal de stat
 • plângeri contravenționale
Drept bancar
 • asistență și reprezentare judiciară a instituțiilor bancare precum și a consumatorilor în proceduri de orice tip în specialacțiuni cu privire la legea dării în plată
 • notificări
 • acțiuni în restabilirea echilibrului contractual
 • acțiuni în constatare/anulare clauze abuziv
Drept funciar
 • operațiuni de carte funciară
 • înscrieri drepturi tabulare
 • notări fapte și raporturi juridice
 • rectificarea înscrierilor de carte funciară
 • radieri
 • plângeri de carte funciară
Achiziții publice
 • consultanţă cu privire la legislaţia internă în materie
 • consultanță cu ocazia elaborării documentaţiei de atribuire de către autoritatea contractantă
 • redactarea anunţurilor de intenţie, de participare si de atribuire
 • asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul procedurilor administrativ-jurisdicţionale derulate în faţa Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
 • asistenţă şi reprezentare juridică în cadrul litigiilor de orice tip generate de atribuirea/încheierea/executarea/încetarea contractelor de achiziţie publică
 • negocierea/redactarea contractelor de achiziţie publică
Drept comunitar și C.J.U.E.
Dreptul energiei și resurselor naturale
 • consiliere cu privire la dispoziţiile legale incidente în materie
 • asistenţă cu ocazia negocierii/redactării/interpretării contractelor din domeniul energie electrică, petrol, combustibili și gaze
 • asistenţă juridică pe parcursul derulării proiectelor de investiţii în domeniul energetic
 • reprezentare în relaţia cu autorităţile de reglementare din domeniile relevante
 • asistenţă juridică în proiectele de construcţie a unor obiective noi şi în proiectele de reabilitare/modernizare/reconversie a obiectivelor existente
 • consultanţă pentru proiectele de privatizare/achiziţie publică/fuziune întreprinse în acest domeniu
 • reprezentare în cadrul litigiilor în acest domeniu

CONTACT

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a subject.
Please enter a message.
Please check this field.